Russian Belarusian English

Структура реферата

I. Уводзіны

II. Асноўная частка

III. Заключэнне

IV.Спіс літаратуры і крыніц

V. Дадатак (неабавязковая частка)

Агульныя патрабаванні да афармлення рэферату

Рефератыўная праца выконваецца на стандартных лістах паперы (фармат А 4) у камп’ютэрным варыянце. Дакладны аб’ём рэферата залежыць ад тэмы, колькасці прапрацаваных крыніц, задач, якія паставіў перад сабой аўтар, але не меньш за 25 старонак.

Тэкст змяшчаецца на адной старонцы ліста з абавязковым выдзяленнем палёў (левае поле – 10 мм, верхняе і ніжняе – 15 мм) і парадкавай нумерацыяй лістоў.

Нумерацыя старонак ставіцца пасярэдзіне верхняга поля ліста. Тытульны ліст рэферата лічыцца першым лістом, змест – другім. На гэтых старонках нумерацыя не ставіцца. Яна лічыцца з лічбы «3» (адпавядае першаму лісту «Уводзіны»). Кожны новы раздзел рэферата друкуецца з новай старонкі.

Загалоўкі і падзагалоўкі аддзяляюцца ад асноўнага тэксту зверху і знізу трыма інтэрваламі.

Асноўны тэкст выкладаецца ў вольнай форме. Па ходу выкладання матэрыялу аўтар можа спасылацца на іншых аўтараў, усе магчымыя крыніцы (дакументы, карты, табліцы, схемы і г.д.), якія павінны змяшчацца пасля тэксту.

Заключэнне – частка реферата, у якой фармулююцца вынікі. Яно павінна быць выразным і кароткім.

Навуковы рэферат рэцэнзіруецца